Lodgepark 't Vechtdal | Algemene voorwaarden / privacy voorwaarden

Algemene voorwaarden / privacy voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Al deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om onze dienstverlening zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Een onderdeel van de nieuwe privacywet is het recht om vergeten te worden. Mocht u niet meer in ons systeem willen staan, dan kunt u antwoorden op deze e-mail met deze mededeling. Let wel, door de overheid zijn wij verplicht om de reserveringsfacturen tot 7 jaar na dato te bewaren en indien u ons park nog komt bezoeken, zijn wij uw gegevens ook nodig om u van de nodige boekings informatie te voorzien.

Graag zouden wij u in de toekomst nog eens een mailtje willen sturen. Wanneer u dit liever niet wenst, kunt u ook naar dit e-mailadres mailen met de mededeling dat u niet benaderd wilt worden via e-mail voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje e.d.;

b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;

c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;

d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en)

e. derde: iedere andere persoon , niet zijnde de recreant en/of zijn

mederecreant(en)

f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het

gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van de prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is.

g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf

h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf

i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf

j. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste twaalf maanden in een kalenderjaar

k. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatie bedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en prijs.

2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdelijk schriftelijk aan de recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie en gedragsregels na te leven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichtingen binnen een termijn van twee weken niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant en mederecreant(en) de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs

– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs

– bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs

– bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, t.w. 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,00 en een maximum van € 60,00, indien het verblijf door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn voor deze periode.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.